Lyttesholm Naturcenter

Preben Berg har nu i 10 år observeret fuglenes træk fra Store Klit ved Brunddragene.


Dag ud og dag ind med kikkert og notesbog siden 2008.


Han har haft hjælp af især Gunnar B. Pedersen, Ralph Qwinten, René Christensen, Claus Mortensen, Palle Sørensen, Flemming Olsen og Sune Madsen.


Altsammen frivilligt ulønnet arbejde!


Beundringsværdigt.


Det foregår fra februar til starten af juni for forårstrækket, og fra juli til december. I al slags vejr.


Prebens arbejde er uvurderligt for viden om fuglenes vaner.

Også for møllernes indvirkning på fuglenes trækruter: hvilke der flyver udenom, flyver indenom, ovenover, og hvilke der flyver igennem.


Link til Preben Bergs exel træktotaler hos DOF Storstrøm


Herunder er uddrag af Preben Bergs rapporter:


Hyllekrog-området passeres af ganske store mængder trækfugle forår og efterår, hvilket skyldes stedets geografiske placering, som en af sydspidserne på de danske øer, samtidig med at en nordlig "spids" af Tyskland, Femern, ligger tæt ved, på den anden side af Østersøen.

Derfor kan man her se både landlevende trækfugle som krydser Østersøen på dette smalle sted, samtidig med at hav- og kyst-levende trækfugle kommer forholdsvis tæt forbi.


Om foråret når fuglene trækker mod nord og nordøst, ses her især vandfugle, og det gælder særligt lommer, lappedykkere, mange slags andefugle, nogle arter af vadefugle samt nogle måger og ternearter.


Om efteråret når trækket går mod især sydvest, er det mere de udprægede landfugle der koncentreres her, således især rovfuglene.

Men mange andre arter ses også. Nogle er duerne, småfugle som finkerne, lærker, drosler og svaler. Små trækfugle som sangerne og andre, trækker om natten, men kan så findes i buske og krat om dagen.


Trækobservationer i lange serier som her, gør at man nemmere kan konstatere op- og nedgange i bestandene. Noget særligt ved denne lokalitet er også, at det først er med Prebens tællinger, at man fik en viden om stedets betydning for trækket om foråret!


Eksempler:

Nogle af observationerne her viser, at f.eks. bramgåsen er i voldsom fremgang, i de bestande som passerer her.

Men vejret i form af vindretning og andet kan sløre billedet, fordi det påvirker trækruten.

Edderfugl er mere svingende i antal, men måske stabil over en længere årrække.

Trane er i fremgang som ynglefugl, hvilket også viser sig i træktallene.

Rød glente viser små fremgange, som kan være reelle.

Storspove (som før hed stor regnspove) viser tilbagegang som desværre nok er helt reel.


Tallene for islandsk ryle og lille kobbersneppe er noget særligt. De overvintrer i Vadehavet og kommer forbi her på deres forårstræk, som kan foregå i eet stræk, tusindvis af kilometer mod Sibirien og endnu nordligere! Desuden flyver de ofte højere oppe end mange andre arter, så de er ekstremt svære at finde på himlen! De ses vistnok ikke flyvende i større antal på nogen anden træklokalitet.


For den sjældne art biæder tyder tallene på en fremgang, der næsten kun kan skyldes klimaforandringerne. For (den helt hvide) sølvhejre gælder formentlig det samme.


Via dette link kan man nemt klikke sig frem til alle fugle i Danmark, og få meget mere at vide:

http://www.dofbasen.dk/ART/ 


Lars Munk

___

Rovfugle

Efterårstotal 2017


Artnr.:ARTSNAVN

2310 Hvepsevåge 3027

2380 Sort Glente 16

2390 Rød Glente 1121

2430 Havørn        9

2510 Gåsegrib      1

2600 Rørhøg      418

2610 Blå Kærhøg   26

2620 Steppehøg     3

2629 Steppehøg/Hedehøg 1

2630 Hedehøg       4

2690 Spurvehøg  2631

2870 Musvåge    3485

2900 Fjeldvåge    25

2920 Lille Skrigeørn 1

2930 Stor Skrigeørn 1

3010 Fiskeørn    111

3040 Tårnfalk    132

3070 Aftenfalk     1

3090 Dværgfalk    19

3100 Lærkefalk    46

3200 Vandrefalk    6

Kolonne total: 11084


Træktotaler Efterår 2015 af Preben Berg med flere


Rovfugledækning på i alt 78 dage: august: 13, september: 26, oktober: 24, november: 15


Bemærk at antal dage igen i år er opgjort efter antal dækkede dage og ikke som andre år efter antal dage med rovfugletrækdata.


Således i alt 62 dage med rovfugletrækdata + 16 dage ekstra, hvor der på trods af dækning ikke blev registreret nogle trækkende rovfugle


Trækobs er typisk gjort ved klitten, Store Brunddrag.


Websiden Fugle og Natur er atter i år gennemgået for rovfugleobs.


Med kun 5578 registrerede trækkende rovfugle må dette efterår betragtes som meget magert.Hvepsevåge       2105

Sort Glente         6  Ingen rast

Rød Glente        427

Havørn              5

Rørhøg             73

Blå Kærhøg         46

Steppehøg           5  Desuden yderligere 5 rst.: 1/9, 4/9, 17/9, 3/10 og 7/10. Samtlige fugle 1K

Hedehøg             2  ingen rast.

Spurvehøg        1286

Musvåge          1353

Fjeldvåge          72

Lille Skrigeørn     0  Den 29/8 sås 1 3K+ trkf.

Kongeørn            0  Den 19/10 sås 1 1K trkf.

Fiskeørn           54

Tårnfalk           81

Aftrenfalk          2  Desuden 6/9 1 rst.

Dværgfalk          38

Lærkefalk8Blot      5  rastobs af en enkelt fugl i tiden 12/9 – 2/10.

Jagtfalk            1  Fuglen 10/10 godkendt af SU. Desuden 4/11 endnu en rst fugl dog undslup med stropper

Vadrefalk          14  Desuden i alt 22 rastobs af 1-3 i tiden 8/9-22/12

Her et uddrag af Preben Bergs "Resume af forårstrækket ved Hyllekrog"  2014 og 2015

Her er listet 90 arter ud af Prebens 215

115 observationsdage med 794.153 trækkende fugle i 2014, og

112 observationsdage med 761.549 trækkende fugle i 2015.

2014    2015

Rødstrubet Lom        1.578   1.260

Sortstrubet Lom         420     382

Toppet Lappedykker      287      81

Gråstrubet Lappedykkere 922     274

Nordisk Lappedykker       8       3

Fiskehejre               90      94

Sort Stork                2       0

Hvid Stork                7       2

Sangsvane                78      53

Pibesvane                78     164

Sædgås                  394       0

Tundrasædgås              1       0

Kortnæbbet Gås            3       0

Blisgås               2.386   1.908

Bramgås             280.400 195.996

Knortegås mørkbuget  12.995  49.635

Knortegås lysbuet         2       0

Gravand                 518     247

Knarand                 151      73

Krikand               2.585   1.734

Spidsand                950     235

Skeand                1.481     251

Pibeænder             4.543   2.162

Bjergand              1.696     227

Ederfuglene         343.258 294.359

Kongeedderfugl            1       1

Rødhovet and              1       0

Havlit                2.833   1.060

Fløjlsand               314     336

Hvinand                 379     262

Lille Skallesluger        8      13

Stor Skallesluger       215     163

Toppet Skallesluger  13.840  10.235


   2014    2015

Hvepsevåge     544     191

Sorte Glente    28       7

Rød Glente      83      52

Havørn          24      49

Rørhøg          81     127

Blå Kærhøg       6      37

Spurvehøg      409     784

Musvåge        842     854

Fjeldvåge        4       9

Fiskeørn        31      53

Tårnfalk        62      93

Dværgfalk       26      28

Lærkefalk        7       6

Vandrefalk      15      12

Lille Skrigeørn  1       0

Aftenfalk        1       1


Trane           988     444

Strandhjejle    420   1.952

Islandsk Ryle 8.524  45.239

Almindelig Ryle 215      72

Kobbersneppe  6.491  16.290

Småspove        221     116

Storspove     1.597   5.831

Almindelig Kjove 63      85

Sorthoved Måge    4       7

Dværgmåge    11.448   5.074

Rovterne          6       0

Splitterne      390     296

Fjordterne    2.181   4.959

Havterne      2.995   3.223

Dværgterne      119      40

Sortterne       184      15

Hvidvinget terne  9       0

  2014    2015

Lomvie               69      51

Alk/Lomvie           16       6

Alk                   1      15

Tejst                 4       1

Mellemkjove           2       3


Biæder                5       6

Ringdrossel          18       1

Lille Korsnæb       645      42

Karmindompap         16       0

Silkehaler           64       0

Gråsisken           224      22

Sortstrubet Bynkefugl 1       1

Flodsanger            1

Rødtoppet Fuglekonge  5      12

Lille Fluesnapper     1

Pirol                 1       1

Gulirisk             10       6

Hortulan              1       0


Sule                  2       8

Sølvhejre             5       0

Silkehejre            1

Vagtel                1       1

Engsnarre             1


Mosehornugle          1       1


I efteråret 2013 blev der noteret 6.125 rovfugle fordelt på 23 arter.


Hyllekrog ialt 69 dage: juli: 2, august: 10, september: 24, oktober: 19, november: 14.

Trækobs er typisk gjort ved klitten, Store Brunddrag.

Rovfugle


ARTSNAVN

Hvepsevåge   1018

Sort Glente     3    Ingen rst.

Rød Glente    772

Havørn         17

Rørhøg        192

Blå Kærhøg     33

Steppehøg       0    Ingen træk, men disse 2 rst.: 29-30/8 1 1K og 8/9 1 2K+

Hedehøg         2    Ingen rst.

Kærhøg sp.      1

Duehøg          0    Ingen træk, men disse 2 rst.: 6/9 1 F og 6/10 1 M

Spurvehøg    2044

Musvåge      1710

Fjeldvåge     131

Kongeørn        0    Ingen træk, men denne overflyvende fugl: 21/9 1 2K

Ørn sp.         2    24/9 var en mulig Skrigeørn, mens 6/10 muligvis var en Stor Skrigeørn?

Dværgørn        1    NB 12/9 1 trækforsøg og trak ud dagen efter (sagen pt. Ikke behandlet af SU)

Fiskeørn       70

Tårnfalk       60

Aftenfalk       2    Desuden disse 4 rst.: 28/8 2 2K M, 13/9 1 1K og 21/9 1 1K

Dværgfalk      44

Lærkefalk      12    Desuden i alt 17 rast i tiden 4/9 – 23/9, flest 14/9 3 og 17/9 3

Jagtfalk        0    Ingen træk, men 26/10 1 1K rst. (p.t. endnu IKKE tilsendt SU)

Vandrefalk     11    14/9 – 25/11 rastobs af 1-2 deriblandt 16-19/10 1 Calidus type og 7/11 3


total observationer: 6125
Klik for det originale "Træktotaler for Rovfugle Hyllekrog efterår 2013"


Resume af forårstrækket tidligere år. 2013 2012 og 2011